пї ginfo_wp
ginfo_wp

ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนธุรกิจ

แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่
บัตรประชาชน สมรส หย่า
บุตรบุญธรรม

ห้างหุ้นส่วนบริษัท สื่อวิดิทัศน์
นำเข้า-ส่งออก ท่องเทียว ISO
รหัสบาร์โค้ด พลังงานและเชื้อเพลิง

หนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา

ธรรมดา ทูต ราชการ
พระภิกษุสามเณร พิธีฮัจย์

ท่องเที่ยว ผ่านราชอาณาจักร
อยู่ชั่วคราว ขออยู่ต่อ
ขอมีถิ่นประจำปี ข้อยกเว้น

สาธารณูปโภค สวัสดิการ

ไฟฟ้านครหลวง ส่วนภูมิภาค
ประปานครหลวง ส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์ ไปรษณีย์

ครอบครัวและชุมชน สตรีเด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
ชาวเขา ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
นิคมสร้างตนเอง สถานธนานุเคราะห์

ขนส่งและยานพาหนะ สุขภาพ

ใบอนุญาต ทะเบียนรถ
ภาษีรถ ถนน การประกอบการขนส่ง

บัตรประกันสุขภาพ การพิสูจน์บุคคล
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อาสาสมัครสาธารณสุข

เครื่องสำอาง อาหาร ยา สปา

งานและอาชีพ ภาษี

กองทุนและบัตรประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน จัดหางาน ฝึกฝีมือ
ค่าแรงและสวัสดิการ แรงงานต่างด้าว
แรงงานไทยในต่างประเทศ

บุคคล นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจเฉพาะ
สรรพสามิต ยกเว้นภาษี
ป้าย โรงเรือนที่ดิน ท้องที่ อากรแสตมป์
ภาษีมรดก ใบกำกับภาษี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

การศึกษา เทคโนโลยี

ครูและเจ้าหน้าที่ ทุนและกองทุน
ขั้นพื้นฐาน
อุดมศึกษา อาชีวศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน

พรบ.คอมพิวเตอร์

การเกษตร ที่ดินและที่อยู่อาศัย

น้ำและชลประทาน ฝนหลวง
ปฏิรูปที่ดิน
สหกรณ์ สารเคมีและอุปกรณ์
ประมง
ปศุสัตว์ ป่าไม้

บ้านเอื้ออาทร บ้านมั่นคง
บ้านพักฉุกเฉิน หอพัก
ทะเบียนที่ดิน

กฎหมาย ความมั่นคง

เอกเทศสัญญา หมิ่นประมาท ถวายฎีกา
ครอบครัว
ทรัพย์สิน มรดก
จราจรและขนส่ง
ธุรกิจ สิทธิผู้บริโภค

ทหารเกณฑ์ กองเกินกองหนุน ใบ สด.
ทหารผ่านศึก สวัสดิการทหาร
แจ้งความ ประกันตัว การขออนุญาตต่างๆ สัญชาติ

การเลือกตั้ง ติดต่อหน่วยงาน

สส. สว. อบจ. อบต. เทศบาล
จัดตั้งพรรค หาเสียง ส.ก. ส.ข.

ดิจิทัลฯ กลาโหม เกษตร คมนาคม คลัง ตปท.
ทรัพยากร ท่องเที่ยว พลังงาน พัฒนาสังคม
พาณิชย์ มหาดไทย ยุติธรรม แรงงาน วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ ศึกษา สาธา สำนักนายก อุตฯ
GCC FAQ Business

คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

รูปแบบองค์กรธุรกิจ การจัดตั้งการทำสปา

การจัดตั้งโฮมสเตย์